Home Login

Algemene voorwaarden

Heeft u een andere vraag? Stuur ons een e-mail

Algemene voorwaarden Statfetch Tot stand gekomen op 21 april 2014. Algemene Voorwaarden Statfetch, gevestigd aan Kasteelsestraat 6, 5451 NZ, te Mill.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Statfetch: Statfetch, gevestigd aan Kasteelsestraat 6, 5451 NZ, te Mill.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Statfetch voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Statfetch en de opdrachtgever.
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Statfetch en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Statfetch, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Statfetch en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Statfetch zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Statfetch kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Statfetch daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Statfetch anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Statfetch niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door registratie van de Opdrachtgever op de website.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst kan worden aangegaan per maand of per jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Account

Zodra de Opdrachtgever zich heeft geregistreerd, krijgt hij of zij een online account. Een minderjarige heeft te allen tijde toestemming nodig van zijn ouder of voogd.

Het account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Statfetch is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die de Opdrachtgever op zijn account plaatst.

Statfetch is niet aansprakelijk voor schade, in welke aard dan ook, voortvloeiend uit de inhoud van het profiel van de Opdrachtgever en de hierbij behorende verstrekte informatie.

Proefaccount

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor 14 dagen een proefaccount af te sluiten. Het proefaccount zal niet van rechtswege worden verlengd. Na het verlopen van het proefaccount heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om het account te verlengen.

Verwijdering en/of blokkeren account

Statfetch heeft het recht zonder opgave van redenen een account te verwijderen of te blokkeren van de Opdrachtgever.

Statfetch verwijdert of blokkeert in ieder geval een account, waarvan de inhoud:
- in strijd is met de wetgeving;
- een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
- een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
- discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
- illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Opdrachtgevers aanvaarden de mogelijkheid dat zijn of haar account kunnen worden verwijderd of geblokkeerd. Indien een account wordt verwijderd of geblokkeerd zal er geen restitutie plaatsvinden.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Statfetch de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Statfetch zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Statfetch de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Statfetch daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Statfetch proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Statfetch zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Statfetch kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Statfetch zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Statfetch zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Statfetch heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Statfetch heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Statfetch het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Statfetch niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Statfetch het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Statfetch.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Statfetch het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium

Het Honorarium en/of de tarieven zijn inclusief BTW.

Wijziging honorarium

Indien Statfetch bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Statfetch gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Statfetch het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Statfetch rustende verplichting ingevolge de wet;
- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Statfetch alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.


De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Statfetch zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Statfetch zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Statfetch opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Statfetch gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Statfetch heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Statfetch schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Statfetch alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Statfetch zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Statfetch binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Statfetch aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.

Statfetch is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te declareren. Facturatie kan per maand, kwartaal of jaar plaatsvinden.

Statfetch en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Statfetch en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Statfetch onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Statfetch in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Statfetch.

De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 3 maanden.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen zeven dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Statfetch het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Statfetch bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Statfetch omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Statfetch kan worden gevergd.

Statfetch behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Statfetch bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Statfetch bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Statfetch omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Statfetch kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Statfetch kan worden gevergd;
- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Statfetch op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Statfetch de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Statfetch niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Statfetch geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Statfetch of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Statfetch geen invloed kan uitoefenen en waardoor Statfetch niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Statfetch in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Statfetch heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Statfetch zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Statfetch als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Statfetch zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Statfetch ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Statfetch gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 30 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 30 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Statfetch gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 30 dagen na ontdekking ervan aan Statfetch gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Statfetch binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Statfetch is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Statfetch.

Statfetch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Statfetch is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Statfetch kenbaar behoorde te zijn.

Statfetch is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriele schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Statfetch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Statfetch beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Statfetch uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

Statfetch is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onjuistheid van vertoonde statistieken, bugs, uitbetalingen welke via de affiliate netwerken lopen, verlies van gegevens/statistieken of voor server crash of server downtime.

Statfetch is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Statfetch ingeschakelde derden.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Statfetch aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Statfetch te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Statfetch vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.b

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Statfetch voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Statfetch uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Statfetch zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Statfetch en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Statfetch en de door Statfetch (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Statfetch ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Statfetch behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Statfetch behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Statfetch verstrekt, zal Statfetch zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Statfetch mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Statfetch niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Statfetch gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Statfetch zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Statfetch niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Statfetch de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Statfetch behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Statfetch partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

©2021 Statfetch